All for Joomla All for Webmasters

RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluatie

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE (RI&E)

 

U bent als werkgever verantwoordelijk voor het veilig en gezond werken van uw werknemers. Vanuit de Arbowet zijn wettelijke bepalingen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn opgelegd aan bedrijven. Eén van die  verplichtingen is dat er een risico-inventarisatie en -evaluatie (kortweg RI&E) genoemd) met een plan van aanpak beschikbaar dient te zijn. In deze RI&E bevindt zich een overzicht van de binnen het bedrijf aanwezige risico’s. In het bijbehorende Plan van Aanpak zijn de maatregelen opgenomen, om op concrete wijze de risico’s weg te nemen of zoveel mogelijk te verminderen.

 

Wat is een RI&E?
Een Risico Inventarisatie en Evaluatie is een overzicht van alles risico’s en de ernst van deze risico’s binnen uw organisatie De RI&E is pas compleet als voor elk gevonden risico aan wordt gegeven hoe dat risico door de werkgever weg word genomen of beheersbaar wordt gemaakt, dit is dan het plan van aanpak voor de organisatie.

 

Waarom is de Risico Inventerisatie en Evaluatie zo belangrijk?
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), aangevuld met een Plan van Aanpak, vormen belangrijke bouwstenen voor een goed arbo- en ziekteverzuimbeleid. Door middel van goede arbeidsomstandigheden worden de kansen op ongelukken en verzuim vermindert. Op deze manier wapent een ondernemer zich tegen ziekte- en vervangingskosten van werknemers bij ongelukken of beroepsziekten, tegen schadeclaims van werknemers en tegen boetes van de arbeidsinspectie.

 

De RI&E is van belang voor het vaststellen van:
• Maatregelen t.a.v. veiligheid en gezondheid op de werkplekken
• Veiligheidsaspecten van gebouw en arbeidsmiddelen
• Goede voorlichting en onderricht aan werknemers
• Goede opzet van de bedrijfshulpverlening
• Goede frequentie van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.(PAGO)

 

Voorlichting aan werknemers over risico’s
Op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht de werknemer in te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s. De werkgever moet daarnaast ook aan de werknemer aangeven hoe risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden, De verplichting uit de Arbowet ziet dus toe op het doeltreffend informeren van de werknemer.

 

Op welke manier de werknemers geïnformeerd worden hangt af van de situatie, de werkzaamheden en de capaciteiten van de werknemer. De werkgever kan bijvoorbeeld de beschrijving uit de RI&E van de gevaren en risicobeperkende maatregelen en van de risico’s voor de werknemer op de werkplek verstrekken. Hij kan de werknemer ook op een andere manier informeren. De werkgever kan daarover afspraken maken met de werknemersvertegenwoordiging.

 

Actueel houden RI&E
Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn en gecommuniceerd worden naar de werkgevers.

 

Controle arbeidsinspectie
Een inspecteur van de arbodienst kan tijdens een controle vragen om de RI&E van de organisatie. Wanneer de organisatie niet beschikt over zal de inspecteur van de arbodienst direct een boete opleggen aan de organisatie. Het kan ook voorkomen dat de inspecteur de RI&E niet volledig acht, in dat geval heeft de organisatie drie maanden de tijd om de RI&E alsnog in orde te maken, gebeurt dit niet dan zal de inspecteur alsnog een boete opleggen.

 

Toetsing RI&E
Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige getoetst wordt door middel van een bedrijfsbezoek. Een gecertificeerde kerndeskundige toetst de RI&E en adviseert bij het plan van aanpak. Die kijkt of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Het bedrijf kan uw RI&E laten toetsen door kerndeskundige.

 

Er zijn uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt om uw RI&E op te stellen. CT4ALL Consultancy & Training informeert u hier graag over.

 

Ondersteuning bij uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
Om organisaties in de uitvoering van hun Arbobeleid te ondersteunen, voert CT4ALL Consultancy & Training door heel Nederland RI&E’s uit. De insteek van CT4ALL Consultancy & Training is een praktische rapportage. Deze rapportage geeft de werkgever inzicht in alle risico’s die voorkomen uit het werk ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn, prioriteitenstelling naar aanleiding van de ernst van de geconstateerde risico’s en het verzorgen van handvaten om arbeidsomstandigheden in de organisatie te verbeteren.

 

Tijdens de uitvoering van de RI&E door CT4ALL Consultancy & Training kunt u het volgende verwachten:
• een bedrijfsbezoek door een deskundige adviseur;
• verschillende interviews met relevante betrokken functionarissen;
• rondgang over terrein, langs werkplaats(en), magazijn(en) en andere werkplekken;
• er wordt een praktische rapportage geschreven door de adviseur, inclusief een voorstel voor een Plan van Aanpak, op maat voor uw bedrijf;
• de RI&E en het Plan van Aanpak worden volgens de wettelijke verplichting getoetst en beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige (Hogere Veiligheidskundige of Arbeidshygiënist).